Huisreglement BSO

Huisreglement Buitenschoolse opvang “Het Boerderijtje”

Buitenschoolse opvang “Het Boerderijtje” biedt opvang aan kinderen tussen de 4-12 jaar. Het huisreglement is van toepassing op Buitenschoolse opvang “Het Boerderijtje”en dient als aanvulling op de Algemene Voorwaarden en het Pedagogisch Beleidsplan.

Artikel 1 – Brengen / halen en afmelden van de kinderen –Brengtijd ’s ochtends tussen 7.30 en 8.00 uur, haaltijd ’s avonds tussen 17.00 en 18.00 uur.Bij afname opvang voor de openingstijd en na sluitingstijd : De kinderen kunnen vanaf 07.00 uur gebracht worden en tot 18.30 uur opgehaald worden. Tijden het halen en brengen vind er een overdracht plaats. Indien uw kind door iemand anders dan uw zelf wordt opgehaald, moet u dit van te voren doorgeven aan de groepsleiding. Kinderen niet aan voor de groepsleiding onbekende personen meegegeven. Als uw kind niet komt op de afgesproken dag(en) dient u dit voor de Voorschoolse opvang voor 08.00 uur te melden bij kinderdagverblijf “Het Boerderijtje”, en voor de Naschoolse opvang voor 15.00 uur af te melden.

Artikel 2 – Ruilen – Het is mogelijk, om in overleg, incidenteel te ruilen van dag als er ruimte voor is op het kinderdagverblijf. Als extra services: ruildagen blijven binnen hetzelfde kalenderjaar geldig (let wel op dat u de ruildagen het beste kunt uitspreiden over het gehele kalenderjaar). Als op de ruildag uw kind niet komt, vervalt de ruildag. Nationale feestdagen kunnen niet geruild worden.

Artikel 3 – Afname extra dag(delen) en verlenging – Tegen betaling kunt u extra dag(delen) afnemen als er ruimte voor is op het kinderdagverblijf. Bij extra afname wordt het tarief flexibele opvang gehanteerd. Als de extra afname niet door gaat, dient u dat 24 uur van tevoren te melden (anders wordt het verschuldigde bedrag in rekening gebracht). Afname extra dag(delen) worden de volgende maand gefactureerd en wordt betaald door middel van automatisch incasso.

Artikel 4 – Vakantieopvang- U kunt de vakantiedagen ook inzetten op schoolvrije dagen, dit kost u dan een halve vakantiedag. Valt de incidentele schoolvrije dag op een andere dag dan de reguliere contractdag? Dan is uw kind ook welkom, mits er ruimte voor is op het kinderdagverblijf (hele vakantiedag gerekend).De vakantiedagen worden verrekend over het hele kalenderjaar. Start uw kind halverwege het jaar, worden de vakantiedagen verrekend over de resterende maanden van het kalenderjaar. Heeft u aan het eind van het kalenderjaar niet alle vakantiedagen gebruikt, dan komen deze dagen te vervallen. Te weinig gereserveerde vakantiedagen worden als flexibele opvang berekend.

Artikel 5 – Als kinderen ziek zijn – Wanneer uw kind ziek is en niet komt, verzoeken wij u het kinderdagverblijf hierover te informeren. Wij willen graag weten wat er met uw kind aan de hand is zodat we, indien nodig ouders kunnen informeren over mogelijk besmettingsgevaar. Het kan natuurlijk ook gebeuren dat een kind op het kinderdagverblijf ziek wordt. Wij nemen altijd contact met de ouder op en overleggen hoe verder te handelen ( kunnen we ouders niet bereiken, nemen we contact op met de plaatsvervangende persoon zoals vermeld op het inschrijfformulier). In sommige situaties moeten kinderen opgehaald worden, als: het de gezondheid van de andere kinderen in gevaar brengt/de koorts 40c of hoger is/de verzorging te intensief is voor de leidsters. Bij ziekte worden door ons de richtlijnen van de GGD gehanteerd. Indien uw kind direct medische hulp nodig heeft, zal de zorg in eerste instantie uitgaan naar het kind. Vervolgens wordt dan contact met ouder/verzorger of de plaatsvervangende persoon opgenomen. Gebruikt het kind (tijdelijk) medicijnen, dan kunnen deze op het kinderdagverblijf toegediend worden. Hier moet wel altijd een medicijnenformulier voor ingevuld worden, door de ouders, om toestemming te geven. Deze zijn op het kinderdagverblijf aanwezig.

Artikel 6– Eten en drinken – Als uw kind uit school komt krijgt het drinken en fruit /cracker of koekje.

Artikel 7 – Verjaardag en speciale activiteiten – De verjaardag is een van de belangrijkste dagen van het jaar, voor een kind. Buitenschoolse opvang “Het Boerderijtje” wil hier dan ook echt een feestje van maken. Er wordt gezongen en natuurlijk krijgt uw kind een cadeautje, daarna mag er getrakteerd worden.

Artikel 8- Spelen bij vriendjes – Uw kind mag bij een vriendje gaan spelen, wij willen daar alleen wel schriftelijk toestemming voor (inschrijfformulier Buitenschoolse opvang). Als het van te voren is afgesproken dient de ouder dit door te geven aan het kinderdagverblijf, dit kan telefonisch of via de mail. Komt de groepsleiding op school om uw kind op te halen en het wil dan bij een vriendje gaan spelen dan zullen wij de ouder opbellen om toestemming te vragen.

Artikel 9– Zelfstandig van en naar de BSO – Uw kind komt op de leeftijd dat hij zelfstandig van en naar de BSO mag. Op Buitenschoolse opvang “het Boerderijtje” liggen formulieren die u als ouder dan kan invullen. Hierin geeft u dan uw schriftelijk toestemming dat uw kind zelfstandig van en naar de BSO mag.

Artikel 9 – Oudercontacten – Tijdens het halen en brengen van de kinderen hebben de ouders de gelegenheid informatie uit te wisselen met de aanwezige groepsleiding. Soms is er de tijd niet voor om iets te bespreken, dan kunt u te allen tijden een afspraak maken met de groepsleiding
Artikel 10 – Algemeen

  • Op Kinderdagverblijf “het Boerderijtje”is het verboden om te roken
  • Parkeren mag alleen in de daarvoor bestemde parkeervakken.
  • Het Pedagogisch Beleidsplan van Kinderdagverblijf “Het Boerderijtje” is ter inzage op het kinderdagverblijf.
  • Indien het huisreglement wijzigt, word u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Kinderdagverblijf Wijk en Aalburg