Algemene Voorwaarden / Huisreglement

Algemene voorwaarden / huisreglement Kinderdagverblijf “Het Boerderijtje”

Artikel 1 – Begripsbepaling – Kinderdagverblijf: Een accommodatie waarin opvang wordt verzorgd voor kinderen van 0- 4 jaar. Ouder/verzorger: Degene die als natuurlijke persoon de verantwoording heeft over de verzorging en opvoeding van het (de) kind(eren) en met wie Kinderdagverblijf “Het Boerderijtje” een overeenkomst heeft gesloten.

Artikel 2 – Inschrijven/plaatsing – Het inschrijfformulier is verkrijgbaar via de website, of via de mail: info@kdvhetboerderijtje.nl. Nadat het formulier volledig is ingevuld kunt u deze afgeven of opsturen naar: Kinderdagverblijf “Het Boerderijtje”, Grote Kerkstraat 35b, 4261 BB Wijk en Aalburg. Als we het inschrijfformulier hebben ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging en zal uw inschrijving in behandeling worden genomen (minimale afname is 2 dagdelen). Daarna krijgt U een plaatsingsovereenkomst opgestuurd met daarin gegevens van de dagen van opvang, soort contract en de kosten etc. De plaatsing is pas definitief als de plaatsingsovereenkomst ondertekend teruggestuurd is, inschrijfgeld bedraagt € 25,- per kind.

Artikel 3 – Tarieven – Tarieven zijn verschillend en afhankelijk wat voor contract je afneemt. Op de website zijn de tarieven terug te vinden. Hoewel Kinderdagverblijf “Het Boerderijtje” streeft naar één jaarlijkse tariefaanpassing, kan zij te allen tijde het tarief aanpassen en zal dit vroegtijdig doorgeven.

Artikel 4 – Betalingen – Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de betaling via automatisch incasso. De incassodatum ligt rond de 26e van elke maand, voorafgaand aan de gefactureerde opvangmaand, u ontvangt hier een factuur over. De ouder/verzorger is het bedrag verschuldigd dat voortvloeit uit het op de plaatsingsovereenkomst vermelde aantal dagen, ongeacht of de plaats geheel of gedeeltelijk (niet) wordt benut en eventueel vermeerderd met extra opvangkosten. Alle contracten worden verrekend over 12 maanden, dus ook het 47-weken contract. Bij niet tijdig betalen zal Kinderdagverblijf “Het Boerderijtje” een betalingsherinnering sturen inclusief administratieve kosten. Indien de betaling uitblijft zal Kinderdagverblijf “Het Boerderijtje” tot invordering overgaan, waarbij de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten van het verschuldigd bedrag verhaald zal worden op de ouder/verzorger.

Artikel 5 – Duur contract en beëindiging  Het contract loopt tot uw kind 4 jaar wordt, of tot wederopzegging.Wanneer u de opvang eerder wenst te beëindigen, kunt u dat schriftelijk indienen en geldt er een opzegtermijn van 2 maanden. Wijziging van het contract dient u minimaal één maand van tevoren door te geven.

 

Artikel 6 – Weigeringcriteria – Kinderdagverblijf “Het Boerderijtje” behoudt zich het recht voor een nieuw of geplaatst kind voor opvang te weigeren. Te noemen: Het kind door ziekte of anderszins extra verzorging nodig heeft of een (gezondheid)risico vormt voor andere aanwezige kinderen. Bij ernstige overtreding van het algemeen beleid of in het geval van betalingsachterstand.

Artikel 7 – Openingstijden – Kinderdagverblijf “Het Boerderijtje” is het gehele jaar geopend (met uitzondering van de week tussen kerst en oud en nieuw) en nationale feestdagen.  Openingstijden zijn: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 07.30 uur tot 18.00 uur, en woensdag van 7.30 uur tot 13.00 uur.

Artikel 8 – Intake gesprek/oefenochtend – Ongeveer 1 a 2 weken voor de startdatum van uw kind plannen we een intakegesprek en oefenochtend in. Intakegesprek zal rond 9:00 uur plaatsvinden en daarna mag uw kind aansluitend een ochtend blijven.

Artikel 9 – Brengen, halen en afmelden van kinderen – Brengtijd ’s ochtends tussen 07.30 en 09.00 uur. Breng-/haaltijd tussen de middag tussen 12.30 en 13.00 uur. Haaltijd ’s avonds tussen 17.00 en 18.00 uur. Indien uw kind door iemand anders dan uzelf wordt opgehaald, moet u dit van te voren doorgeven aan de groepsleiding. Als uw kind niet komt op de afgesproken dag(en) dient u dit door te geven door middel van bellen of WhatsApp tot uiterlijk 08:00 uur, anders wordt het niet gezien als een ruildag.

Artikel 10Aanvragen ruil-wissel-extra dagen – Het is mogelijk om incidenteel te ruilen van dag als er ruimte voor is op het kinderdagverblijf. Dit gaat altijd in overleg. Ruildagen blijven binnen hetzelfde kalenderjaar geldig (let wel op dat u de ruildagen het beste kunt uitspreiden over het gehele kalenderjaar). Nationale feestdagen kunnen niet  worden geruild. Tegen betaling kunt u extra dag(delen) afnemen, mits er ruimte voor is op het kinderdagverblijf. Bij extra afname wordt het tarief flexibele opvang gehanteerd

Artikel 11- Zieke kinderen – Wanneer uw kind ziek is en niet komt, verzoeken wij u het kinderdagverblijf hierover te informeren. Wij willen graag weten wat er met uw kind aan de hand is zodat we, indien nodig ouders kunnen informeren over mogelijk besmettingsgevaar. Het kan natuurlijk ook gebeuren dat een kind op het kinderdagverblijf ziek wordt. Wij nemen altijd contact met de ouder op en overleggen hoe verder te handelen. Als we zien dat het kind zich ziek en niet prettig voelt in de groep, of de verzorging te intensief is voor de leidsters verzoeken wij u uw kind op te komen halen.  Bij ziekte worden door ons de richtlijnen van de GGD gehanteerd. Indien uw kind direct medische hulp nodig heeft, zal de zorg in eerste instantie uitgaan naar het kind. Vervolgend wordt dan contact met ouder/verzorger opgenomen. Gebruikt het kind (tijdelijk) medicijnen, dan kunnen deze op het kinderdagverblijf toegediend worden. Hier moet wel altijd schriftelijk toestemming voor worden gegeven middels het invullen van het medicijn formulier. Wij geven geen zetpil op het kinderdagverblijf. Graag horen we het als u deze in de ochtend thuis aan uw kind heeft gegeven.

Artikel 12 – Eten en drinken – Fruit, drinken, brood, beleg en tussendoortjes worden verzorgd door het kinderdagverblijf. Flesvoeding moet u zelf meenemen en voorzien van de naam van uw kind. Tot 1 jaar wordt ook een groenten hap door ons verzorgd (potje) . Daarna moet u deze zelf meegeven als u nog van deze mogelijkheid gebruik wilt maken. Heeft uw kind allergieën of mag uw kind bepaalde producten niet, geef dit dan duidelijk aan. Wilt u speciale producten of een verse avondmaaltijd? Dan moet u die zelf meegeven.

 

Artikel 13 – Verschonen en toiletgang – Luiers krijgt u van ons. Er zijn gedurende de dag vaste verschoonmomenten. Indien nodig worden kinderen uiteraard extra verschoond. Naast de verschoonmomenten stimuleren we kinderen ook om naar de wc te gaan. We vinden het belangrijk om te kijken  naar de behoefte van het kind en het persoonlijke moment waarop het kind hier aan toe is. We forceren niet. Het is aan te raden om een extra setje kleding (reservekleding, voorzien van naam) in het mandje van uw kind te leggen, zo hebben we altijd iets achter de hand als er een “ongelukje” gebeurd.

 

Artikel 14 – Slapen en rusten – Tussen 13.00 en 15.00 gaan de kinderen die nog 1 keer slapen naar bed. Bij de baby’s  volgen we zoveel mogelijk het slaapritme van thuis. Wel sluiten we aan bij de vermoeidheidsignalen van uw kind. Het kan zijn dat uw kind daarom wat eerder, of later is gaan slapen. Wij leggen kinderen op hun rug te slapen. Wilt u dat uw kind op de buik slaapt? Dan vragen wij u om schriftelijke toestemming. Dit geldt ook voor het gebruik van inbakerslaapzakken. Deze slaapzak gebruiken wij tot het moment dat een kind gaat rollen van buik- naar rug en alleen met schriftelijke toestemming van de ouder. In het schriftje van uw kind wordt aangegeven hoelang het kind heeft geslapen en op welk tijdstip. Voor kinderen is het fijn om met vertrouwde slaapspullen te gaan slapen. Wij willen u daarom vragen om zaken zoals slaapzak, knuffel, speen mee te geven en in het mandje van uw kind te leggen.

Artikel 15 – Oudercontacten – Tijdens het halen en brengen van de kinderen hebben de ouders de gelegenheid informatie uit te wisselen met de aanwezige groepsleiding. Soms is er de tijd niet voor om iets te bespreken, dan kunt u te allen tijden een afspraak maken met de groepsleiding. Kinderen tot 1 jaar kunnen een schriftje meenemen. De groepsleiding zal dan een stukje schrijven hoe het die dag met uw kind is gegaan, ook de slaap- en voedingstijden komen erin te staan.

Artikel 16– Veiligheid – Onze meubels, stoelen, banken, tafel en bedjes, voldoen aan alle wettelijke veiligheidseisen. Dit alles staat vermeld in ons protocol “veiligheid en gezondheid” Wij hebben een ontruimingsplan waar alle medewerksters van op de hoogte zijn. Ook wordt dit jaarlijks in de praktijk geoefend en daarna geëvalueerd. Alle medewerkers die aanwezig zijn beschikken over een erkend kinder-EHBO en / of BHV certificaat. Wandelwagens en buggy’s kunnen en mogen niet achtergelaten worden op het kinderdagverblijf.

Artikel 17 – Geheimhouding en privacy – Alle partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de plaatsing van een kind of uit andere bron hebben verkregen. De gegevens zoals die door de ouder/verzorger wordt verstrekt, worden gebruikt voor interne doeleinden betreffende Kinderdagverblijf “Het Boerderijtje” en externe doeleinde betreffende de belastingdienst, school, jeugdzorg etc. Er wordt schriftelijk toestemming gevraagd op het inschrijfformulier.

 

Artikel 18 – Verzekering en aansprakelijkheid – Kinderdagverblijf “Het Boerderijtje” draagt zorg voor verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid en een ongevallen verzekering voor de opvangen kinderen en medewerkers van Kinderdagverblijf “Het Boerderijtje”. Uitsluiten aansprakelijkheid: Kinderdagverblijf “Het Boerderijtje” sluit iedere aansprakelijkheid, hoe ook genaamd, hoe ook ontstaan, nadrukkelijk uit, behoudens en voor zover de directe en indirecte schade aan derden wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering die zij heeft afgesloten en dat deze schade ook daadwerkelijk door de verzekeraar wordt vergoed. De ouders van het bij Kinderdagverblijf  “Het Boerderijtje” te plaatsen kind, verzekeren zich zelf ook tegen risico’s van wettelijke aansprakelijkheid voor directe en indirecte schaden die op grond van de wet en regelgeving aan hen kunnen worden toegerekend. Kinderdagverblijf “Het Boerderijtje” is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van zaken die tot het kind behoren door diefstal en overige schadeoorzaken.

 

Artikel 19 – Klachtenprocedure – Een interne klachtenprocedure geniet bij Kinderdagverblijf “Het Boerderijtje” de voorkeur. Door de kleinschaligheid kunnen klachten snel worden besproken, geëvalueerd en afgehandeld.

 

Artikel 20 – Wijziging persoonsgegevens – De ouder/verzorger is verplicht Kinderdagverblijf “Het Boerderijtje” zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen wat betreft de persoonsgegevens en kindgegevens.

 

Artikel 21 – Wijzigingen algemene voorwaarden – Kinderdagverblijf “Het Boerderijtje” kan te allen tijde deze algemene voorwaarden/ huisreglement wijzigen en zal dit schriftelijk doorgeven.

 

Artikel 22 – Slotbepaling – Alle overeenkomsten tussen Kinderdagverblijf “Het Boerderijtje” en ouder/verzorger vallen onder het Nederlands recht. In die gevallen waarin voornoemde voorwaarden niet voorzien, streven Kinderdagverblijf “Het Boerderijtje” en de ouder/verzorger naar een redelijke en billijke oplossing.

KDV Het Boerderijtje Wijk en Aalburg