Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Begripsbepaling – Kinderdagverblijf Een accommodatie waarin opvang wordt verzorgd voor kinderen van 0- 4 jaar, gedurende 52 weken per jaar. Ouder/verzorger: Degene die als natuurlijke persoon de verantwoording heeft over de verzorging en opvoeding van het (de) kind(eren) en met wie Kinderdagverblijf “Het Boerderijtje”een overeenkomst heeft gesloten.

Artikel 2 – Inschrijven/plaatsing – Het inschrijfformulier is verkrijgbaar via de website, of aan te vragen telefonisch of via de mail: info@kdvhetboerderijtje.nl. Nadat het formulier volledig is ingevuld kunt u deze afgeven of opsturen naar: Kinderdagverblijf “Het Boerderijtje”, Grote Kerkstraat 35b, 4261 BB Wijk en Aalburg. Als we het inschrijfformulier hebben ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging en zal uw inschrijving in behandeling worden genomen (minimale afname is 2 dagdelen). Daarna krijgt U een plaatsingsovereenkomst opgestuurd met daarin gegevens van de dagen van opvang, soort contract en de kosten etc. De plaatsing is definitief als de plaatsingsovereenkomst ondertekend teruggestuurd is, inschrijfgeld bedraagt € 12,50 per kind.

 Artikel 3 – Weigeringcriteria – Kinderdagverblijf “Het Boerderijtje” behoudt zich het recht voor een nieuw of geplaatst kind voor opvang te weigeren. Te noemen: Het kind door ziekte of anderszins extra verzorging nodig heeft of een (gezondheid)risico vormt voor andere aanwezige kinderen. Bij ernstige overtreding van het algemeen beleid of in het geval van betalingsachterstand.

 Artikel 4 – Duur contract en beëindiging – KDV- Het contract loopt tot uw kind 4 jaar wordt, of tot wederopzegging. Wanneer u de opvang eerder wenst te beëindigen, kunt u dat schriftelijk indienen en geldt er een opzegtermijn van 2 maanden. Wijziging van het contract dient u minimaal één maand van tevoren door te geven.

 Artikel 5 – Tarieven – Tarieven zijn verschillend en afhankelijk wat voor contract u afneemt. Op de website zijn de tarieven terug te vinden. Administratiekosten bedragen € 12,50 p/jaar. Hoewel Kinderdagverblijf “Het Boerderijtje” streeft naar één jaarlijkse tariefaanpassing, kan zij te allen tijde het tarief aanpassen en zal dit vroegtijdig doorgeven.

 Artikel 6 – Betaling – Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de betaling via automatisch incasso. De incassodatum ligt rond de 26e van elke maand, voorafgaand aan de gefactureerde opvangmaand, u ontvangt hier een factuur over.

De ouder/verzorger is het bedrag verschuldigd dat voortvloeit uit het op de plaatsingsovereenkomst vermelde aantal dagen, ongeacht of de plaats geheel of gedeeltelijk (niet) wordt benut en eventueel vermeerderd met extra opvangkosten. Alle contracten worden verrekend over 12 maanden, dus ook het 47-weken contract en het 40-weken contract. Bij niet tijdig betalen zal Kinderdagverblijf “Het Boerderijtje” een betalingsherinnering sturen inclusief administratieve kosten. Indien de betaling uitblijft zal Kinderdagverblijf “Het Boerderijtje” tot invordering overgaan, waarbij de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten van het verschuldigd bedrag verhaald zal worden op de ouder/verzorger.

 Artikel 7 – Openingstijden – Kinderdagverblijf “Het Boerderijtje” is het gehele jaar geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur tot 18.00 uur, behalve op de nationale feestdagen. Opvang voor openingstijd van 07.00 uur tot 07.30 uur en opvang na sluitingstijd van 18.00 uur tot 18.30 uur kan aangevraagd worden.

 Artikel 8 – Veiligheid – Onze meubels, stoelen, banken, tafel en bedjes, voldoen aan alle wettelijke veiligheidseisen.

Wij hebben een ontruimingsplan waar alle medewerksters van op de hoogte zijn. Ook wordt dit jaarlijks in de praktijk geoefend en daarna geëvalueerd. Alle medewerkers die aanwezig zijn beschikken over een erkend kinder-EHBO en / of BHV certificaat. Wandelwagens en buggy’s kunnen en mogen niet achtergelaten worden op het kinderdagverblijf.

Artikel 9 – Verzekering en aansprakelijkheid – Kinderdagverblijf “Het Boerderijtje” draagt zorg voor verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid en een ongevallen verzekering voor de opvangen kinderen en medewerkers van Kinderdagverblijf “Het Boerderijtje”. Uitsluiten aansprakelijkheid: Kinderdagverblijf “Het Boerderijtje” sluit iedere aansprakelijkheid, hoe ook genaamd, hoe ook ontstaan, nadrukkelijk uit, behoudens en voor zover de directe en indirecte schade aan derden wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering die zij heeft afgesloten en dat deze schade ook daadwerkelijk door de verzekeraar wordt vergoed. De ouders van het bij Kinderdagverblijf  “Het Boerderijtje”te plaatsen kind, verzekeren zich zelf ook tegen risico’s van wettelijke aansprakelijkheid voor directe en indirecte schaden die op grond van de wet en regelgeving aan hen kunnen worden toegerekend. Kinderdagverblijf “Het Boerderijtje” is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van zaken die tot het kind behoren door diefstal en overige schadeoorzaken.

 Artikel 10 – Geheimhouding en privacy – Alle partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de plaatsing van een kind of uit andere bron hebben verkregen. De gegevens zoals die door de ouder/verzorger wordt verstrekt, worden alleen gebruikt voor interne doeleinden betreffende Kinderdagverblijf “Het Boerderijtje”. Er wordt schriftelijk toestemming gevraagd, voor het gebruik maken van foto’s etc.

 Artikel 11 – Klachtenprocedure – Een interne klachtenprocedure geniet bij Kinderdagverblijf “Het Boerderijtje” de voorkeur. Door de kleinschaligheid kunnen klachten snel worden besproken, geëvalueerd en afgehandeld.

 Artikel 12 – Wijziging persoonsgegevens – De ouder/verzorger is verplicht Kinderdagverblijf “Het Boerderijtje” zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen wat betreft de persoonsgegevens en kindgegevens.

 Artikel 13 – Wijzigingen algemene voorwaarden – Kinderdagverblijf “Het Boerderijtje” kan te allen tijde deze algemene voorwaarden wijzigen en zal dit schriftelijk doorgeven.

 Artikel 14 – Slotbepaling – Alle overeenkomsten tussen Kinderdagverblijf “Het Boerderijtje” en ouder/verzorger vallen onder het Nederlands recht. In die gevallen waarin voornoemde voorwaarden niet voorzien, streven Kinderdagverblijf “Het Boerderijtje” en de ouder/verzorger naar een redelijke en billijke oplossing.

KDV Het Boerderijtje Wijk en Aalburg